مواد شیمیایی

ناموجود
کد محصول RC2126613463

در زمینه مواد اولیه کارخانجات روغن صنعتی، این شرکت قادر به تامین base oil و همچنین کلیه مواد افزودنی از معتبرترین کارخانجات می باشد:

1-به عنوان مثال، base oil های گروه 2 و 3 کلیه گرید ها شامل 150 و 500 و... از شرکت های Hyundai, SK, ADNOC,....

2- در زمینه افزودنی ها

VII,
PPD
API SN, SC, SL, CI4, CH4
Viscosity  index improver
EP Grease
ATF
Hydraulic oil additive
Gear oil additive

از شرکت های معتبری همچون Infineum و یا Afton و....
و دیگر محصولات مرتبط با روغن های صنعتی


1) PAMA based Pour Point Depressant (Multiple grades for different applications)
2) PAMA based Viscosity Index Improvers (For HVI Hydraulic, Gear Oils, ATF and Engine Oils)
3) OCP Viscosity Index Improvers (24SSI VII and 35 SSI Thickener)
4) Detergents (Calcium Sulphonate based TBN 400)
5) Dispersants (Poly Iso‐Butylene Succinimide)
6) Zinc Dialkyl Dithiophosphates (Zinc Boosters)
7) Silicone and Non‐Silicone based Anti‐foams
8) Corrosion Inhibitors for Glycols
9) Anti‐oxidants
10) Friction Modifiers


PAINT, COAT CHEMICALS
 Emulsion Co Polymers
 Epoxy Resins
 Epoxy Hardeners
 Inorganic Pigments
 Alkyd Resins
 Titanium Dioxide
 Iron Oxide Pigments
 Organic Pigments
 PU Hardeners
 Organoclay Thickeners
 Driers
 Zinc Dust
 Luvothix Thixothropic Agents
 Resin and additives for Adhesive

×
×